Alt Urgell 973 35 31 12 - 973 35 57 98 / Cerdanya 972 88 48 84 cauc@cauc.cat

Els ajuts Leader són subvencions a fons perdut que financen entre un 22 % i un 40 % de la inversió que realitzin les empreses i els emprenedors de negocis situats a l’àmbit territorial Leader, per tal de fomentar la diversificació de les economies rurals i millorar-ne la qualitat de vida.

El Programa Leader forma part del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) per al període 2014-2022 del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Així com també, n’és el gestor del Pla Estratègic de la Política Agrícola Comuna ( PEPAC) per al període de programació 2023-2027.

Aquest ajut ve finançat:

 • 57% pel DACC
 • 43% Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)
Quin és l’objectiu dels ajuts LEADER?
L’objectiu és el foment d’inversions que generin activitat econòmica mitjançant accions adreçades a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, a establir polítiques específiques pels joves del món rural, a promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, i a estimular la innovació.
Qui es pot beneficiar dels ajuts?
  • Persones físiques o jurídiques (microempreses, Pimes, cooperatives, associacions o associacions participades per ens públics en <25%) que realitzin inversions en (1) empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris, i (2) empreses no agroalimentàries.
  • Ajuntaments, Consells Comarcals, Entitats municipals descentralitzades, Consorcis, Associacions i Fundacions participades per ens locals (≥ 25%) que realitzin inversions en (3) recuperació del patrimoni cultural i natural, (4) infraestructures públiques per la mitigació del canvi climàtic, (5) infraestructures recreatives que generin activitat econòmica i ocupació, i (6) serveis a les persones.  Les inversions elegibles s’han de realitzar en l’àmbit territorial Leader i han de tenir un mínim de 12.000,00 euros, sense IVA, per als sol·licitants privats, i un mínim de 40.000,00 euros, IVA inclòs, en el cas dels públics.
Quin és el termini per sol·licitar els ajuts?

Actualment no hi ha convocatoria oberta ( Aquest apartat s’actualitzarà quan hi sigui)

Què és subvencionable?
Inversions de creació, ampliació o millora de mínim 12.000 € IVA no inclòs pels privats. Projectes viables econòmica, tècnica i legalment.

  • Honoraris tècnics: màxim 8% de la inversió
  • Mobiliari
  • Obra civil i instal·lacions
  • Equipament

Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb altres que, per a la mateixa finalitat, puguin concedir altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals, sempre que

aquesta acumulació no doni lloc a una intensitat superior a 40% del total de la inversió subvencionable en els casos privats i del 80% en els casos públics.

Què no és subvencionable?
 • Projectes iniciats, despeses realitzades o factures, amb data anterior a la data de la visita de no-inici d’inversions.
 • Inversions en apartaments turístics, habitatges d’ús turístic, terrenys d’acampada, estancs, farmàcies i benzineres.
 • Béns mobles amb una vida útil inferior a 5 anys, materials fungibles i parament de la llar.
 • La compra de terrenys, immobles, vehicles, equips i béns de segona mà.
 • Qualsevol despesa relacionada amb productes financers, i les inversions finançades amb el lísing i el rènting.
 • Altres despeses de llicències, patents, permisos, impostos, etc.
Quina és la quantia de l’ajut?

La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà d’acord a uns criteris de selecció i priorització dels projectes—> Règim de concurrència competitiva.

 • Màxim: 40% de la inversió
 • Mínim: 22% de la inversió

Import màxim de 100.000€ per projecte.
Import màxim de 200.000€ en 3 anys.
Import màxim de 70.000€ si han obtingut un ajut Leader igual o superior a 100.000€ en la suma de les 3 últimes convocatòries Leader.

Quins són els compromisos del beneficiari?
 • Ser propietari, usufructuari, llogater o cessionari de les instal·lacions on es realitzarà la inversió.
 • Fer els pagaments de les factures de la inversió, mitjançant transferència bancària, que hauran de ser de data posterior a la visita de no inici d’obres.
 • Mantenir, gestionar directament i fer publicitat durant 5 anys l’activitat subvencionada.
 • En cas d’ajuts superiors a 50.000€ cal un aval del 15%, en cas d’una execució per sota del 70% o d’una renúncia s’executarà l’aval.
 • Últim punt: Termini d’execució inversió presentada: 30 d’abril del 2024 ( convocatòria 2022) i 30 de juny del 2025 ( convocatòria 2023 ).
Què es necessita fer?
 • Sol·licitar l’ajut.
 • Aportar documentació, al·legar, desistir o justificar l’ajut.
Quins són els criteris de valoració del projecte?
PROJECTE

1. Emprenedoria, empresa i creació d’ocupació en base a recursos endògens i propis del territori. 55 punts
1.1 Utilització de recursos locals en la inversió sol·licitada. 30 punts
1.2 Contractació de personal: 8 punts per lloc de treball creat a temps complet (sinó es farà de forma proporcional) fins a 3 llocs de treball. Amb contractació de més de 3 llocs de treball. 25 punts
2. Innovació tecnològica i empresarial. Innovació en els processos, la recerca i la formació especialitzada. 40 punts
2.1 Incorporació de tecnologies avançades i maquinària especialitzada. 20 punts
2.2 Millora dels processos. 20 punts
3. Equilibri territorial: zones de muntanya i fixació de la població. 70 punts
3.1 Nombre d’habitants del nucli on es realitza la inversióPer nucli: De 0 a 200: 25 De 201 a 500: 20 De 501 a 1.000: 15 De 1.001 a 5.000: 10 Més de 5.000: 5. 25 punts
3.2 Masies, refugis i edificacions aïllades. 5 punts
3.3 Dificultat d’accés i habitabilitat als nuclis d’alta muntanya: segons distància de les principals vies de comunicació viària. 20 punts
3.4 Projecte innovador al nucli on es fa la inversió. 20 punts
5. Mitigació del canvi climàtic i ús eficient dels recursos naturals. 25 punts
5.1 Instal·lació de sistemes d’energies renovables adequada a la dimensió del projecte (25) Instal·lació de sistemes complementaris d’energies renovables (10). 25 punts
6. Viabilitat econòmica i grau d’execució del projecte. 40 punts
6.1 Per expedient que requereixi obra: aportació llicència d’obres. Els que no necessitin llicència d’obres demostrar que s’ha iniciat la inversió, després de la visita de no inici de les obres. 20 punts
6.2 Acreditació del finançament (aportació de préstecs formalitzats, certificats de dipòsits bancaris, saldo mig del darrer any que sigui igual i superior al 15% de la inversió, avals….). 20 punts
8. Major/especial adequació del projecte a l’estratègia del grup. 25 punts
8.1 Projectes de transformació agroalimentària (25)
8.2 Projectes que afavoreixin el relleu empresarial i/o la reobertura d’establiments tancats (25)
8.3 Projectes que fomentin processos d’economia circular (15)
8.4 Projectes que afavoreixin la preservació del patrimoni cultural o natural d’especial interès (15)
8.5 Projectes que promoguin els oficis tradicionals i la artesania no alimentària (15)

EMPRESA/PROMOTOR

1. Emprenedoria, empresa i creació d’ocupació en base a recursos endògens i propis del territori. 45 punts
1.3 Creació d’empreses l’activitat principal de les quals es basi en productes propis del territori o bé empreses existents que en el projecte presentat creïn noves línies o activitats basades en productes propis del territori: -Projectes basats majoritàriament en recursos propis del territori (30) -Projectes que tot i no utilitzar majoritàriament recursos endògens, promouen, comercialitzen producte tradicional o creen marca de territori (15). 30 punts
1.4 Empresa que consolidi ocupació. 15 punts
3. Equilibri territorial: zones de muntanya i fixació de la població. 10 punts
3.5 Empresa innovadora al nucli on es fa la inversió. 10 punts
4. Joves: retorn al món rural, emprenedoria jove. 20 punts
4.1 Projecte presentat per joves fins a 40 anys o societats i entitats on almenys el 50% de la participació social pertanyi a joves entre 18 i 40 anys. 20 punts
5. Mitigació del canvi climàtic i ús eficient dels recursos naturals. 20 punts
5.2 Utilització de sistemes de reducció i estalvi de la demanda energètica, preservació de recursos naturals, participació en comunitats energètiques o ús de mobilitat d’energia verda. 20 punts
7. Tipus de promotor. 50 punts
7.1 Actuacions promogudes per persones físiques o jurídiques que tinguin la seu social a l’Alt Urgell o a la Cerdanya. 15 punts
7.2 Actuacions promogudes per dones, aturats/des de llarga durada, persones amb capacitats reduïdes o en risc d’exclusió social. 10 punts
7.3 Aplicació de mesures de responsabilitat social i cultural o acreditació de certificacions oficials o segells de qualitat. 20 punts
7.4 Realització de comptabilitat energètica. 5 punts 

Quin és el sistema de puntuació dels projectes?

La puntuació mínima que ha d’obtenir un projecte privat per ser aprovat i obtenir ajut econòmic del programa Leader és de 150 punts, que equival a un 22% de subvenció.
La puntuació màxima que es pot obtenir és de 400 punts, a partir de 375 punts equival a un 40 %  d’ajut econòmic, la subvenció màxima que es pot atorgar.

Quan es rep resposta de l’administració?

La concessió de subvencions es fa per resolució de la persona titular de la Secretaria d’Agenda Rural. La proposta de resolució de concessió de les subvencions es notifica a les persones interessades mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya  (http://tauler.seu.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

Quina resposta es rep?
La concessió de subvencions es fa per resolució de la persona titular de la Secretaria d’Agenda Rural. La proposta de resolució de concessió de les subvencions es notifica a les persones interessades mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.
Es pot presentar un recurs?
La resolució no exhaureix la via administrativa. Es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller o consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, sense perjudici que se’n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.
En cas de silenci administratiu, el recurs d’alçada davant el conseller o la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural es pot interposar en qualsevol moment a comptar a partir de la data en què s’exhaureixi el termini per emetre resolució i notificar-la.