Alt Urgell 973 35 31 12 - 973 35 57 98 / Cerdanya 972 88 48 84 cauc@cauc.cat

Ajuts Leader per al foment de la diversificació econòmica de les zones rurals

L’ objectiu d’ aquests ajuts és el foment d’inversions que generin activitat econòmica mitjançant accions adreçades a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, a establir polítiques específiques per als joves del món rural, a promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, i a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

Termini: 21 de desembre de 2023 a 20 de gener de 2024, ambdós inclosos.

A qui va dirigit:  A persones físiques i jurídiques (públiques o privades).

Normativa:

Què necessiteu fer?

RECURSOS:

Presentació Ajuts Leader 2023 i Tutorial tramitació telemàtica 

Documentació:

1. Documentació comuna a les persones beneficiàries de naturalesa pública i privada:

a) Dades d’identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi corresponents al DNI/NIF/NIE o altre document que l’acrediti, si s’escau, en el cas de no haver autoritzat el DACC a obtenir aquesta informació d’acord amb l’apartat 8.4.

b) En el cas que sigui una CB o una SCP (la constitució de la qual no s’hagi efectuat mitjançant escriptura pública), autorització per poder consultar les dades dels seus membres. (A1084.01-DO2)

c) Declaració amb el detall de les fonts de finançament de la inversió, amb la documentació corresponent que ho acrediti.

d) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància, si s’escau.

e) En el cas d’entitats sense personalitat jurídica (CB, SCP o agrupacions de productors) document de nomenament de la persona representant o apoderada única de l’agrupació amb poders suficients per sol·licitar, gestionar i percebre les subvencions i complir les obligacions que com a beneficiària corresponen a l’entitat.

f) En el cas que sigui una entitat en funcionament: còpia de la comunicació, autorització o llicència ambiental de l’activitat que està desenvolupant la persona sol·licitant, a nom seu.

g) En el cas de sol·licitar ajuts a inversions relacionades amb la instal·lació d’energies renovables per a autoconsum, caldrà presentar un informe justificatiu de les necessitats energètiques de l’activitat en relació amb la instal·lació prevista, d’acord amb el model normalitzat que es podrà descarregar de la seu electrònica https://seu.gencat.cat del web http://agricultura.gencat.cat/ajutsentermini. En el cas d’empreses en funcionament, caldrà presentar també les factures dels consums energètics corresponents a la darrera anualitat. (A1084.01-DO31)

h) Informació necessària per a la identificació de la persona sol·licitant, inclosa, si escau, la identificació del grup en què participi, tal com es defineix en l’article 2.11 de la Directiva 2013/34/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013, sobre els estats financers anuals, els estats financers consolidats i altres informes afins de cert tipus d’empreses, per la qual es modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlament Europeu i del Consell i es deroguen les Directives 78/660/CEE i 83/349/CEE del Consell.

i) No haver rebut ajuts que hagin estat declarats il·legals o incompatibles per la Comissió Europea, o si escau, si havent rebut aquests ajuts, han procedit al seu reemborsament o pagament en un compte bancari bloquejat.

Models: 

Model d’autorització per poder consultar les dades dels seus membres, en el cas que sigui una CB o una SCP (la constitució de la qual no s’hagi efectuat mitjançant escriptura pública).

Model d’informe justificatiu de les necessitats energètiques de l’activitat en relació a la instal·lació prevista en cas de sol·licitar inversions relacionades amb la instal·lació d’energies renovables

Model de declaració responsable d’altres ajuts

Model de declaració responsable de PIME

2.En el cas de persones físiques i jurídiques de naturalesa privada:

a) Projecte signat per un professional competent de la inversió a realitzar amb la descripció de les obres, el pressupost desglossat, els plànols, etc., que permeti l’execució total de les obres a realitzar, o bé memòria valorada i detallada de les actuacions per a les quals se sol·licita l’ajut.

En ambdós casos, s’haurà d’incloure o adjuntar un estudi que acrediti que la inversió pel projecte presentat és viable tècnicament i econòmicament.

b) Documents acreditatius de despesa:

 • Factures proforma o
 • Pressupostos

La persona beneficiària ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, independentment de l’import de la inversió, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves especials característiques no existeixi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els facin, prestin o subministrin (en aquest cas, caldrà justificar-ho degudament).

L’elecció entre les ofertes, que s’han d’aportar en la sol·licitud de subvenció i en la justificació, si escau, es farà conformement a criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. Les tres ofertes han de provenir d’empreses que no estiguin vinculades a la persona beneficiària i que no formin part del mateix grup de societats, d’acord amb els supòsits que estableix l’article 42 del Codi de comerç, ni estiguin vinculades entre elles, d’acord amb la definició d’empreses vinculades que estableix l’article 3.3 de la Recomanació de la Comissió 2003/361/CE, de 6 de maig, sobre definició de microempreses, petites i mitjanes empreses (DOUE L- 124, de 20.5.2003).

En aquests casos, d’acord amb l’apartat 10.5 de l’annex 1 de l’Ordre, es valorarà el compliment de la moderació de costos en la comissió d’elegibilitat dels expedients.

c) Documentació actualitzada de la titularitat del lloc on es realitza la inversió:

 • Nota simple del Registre de la Propietat, o bé
 • Còpia del contracte de concessió municipal, o bé
 • Còpia del contracte de lloguer, liquidat davant l’Administració tributària corresponent, o bé
 • Còpia del contracte de cessió d’ús, liquidat davant l’Administració tributària corresponent.

En el cas que la persona sol·licitant sigui copropietària, caldrà l’autorització dels altres copropietaris.

En cas que la persona sol·licitant no sigui propietària o usufructuària, caldrà autorització per a la realització de l’obra o actuació objecte d’ajut per part de la persona propietària, usufructuària o altres figures anàlogues.

d) En el cas de creacions d’empresa o ampliacions amb un canvi d’ús o en una nova ubicació:

 • Informe de compatibilitat urbanística i de compliment dels requisits per a l’obtenció de la llicència d’obres (que acrediti que l’activitat que es vol desenvolupar és permesa en el lloc on es vol fer la inversió), o bé
 • Llicència d’obres emesa per l’ajuntament per a la inversió sol·licitada.

e) Declaració responsable relativa a la condició de ser PIME.

f) Informe previ de turisme en què acredita que el projecte presentat compleix els requisits per a la modalitat prevista (tan sols per a establiments turístics de nova creació).

3. En el cas de persones jurídiques de naturalesa privada, també caldrà presentar:

a) Còpia del document acreditatiu de la personalitat jurídica (escriptura de constitució, estatuts, posteriors modificacions, si s’escau) de l’entitat sol·licitant. Si aquesta documentació està disponible al Registre d’Entitats Jurídiques (associacions o fundacions) o al Registre de Cooperatives o al Registre de Societats Agràries de Transformació (SAT), el DACC ho verificarà d’ofici.

b) Certificat actualitzat d’inscripció en el registre administratiu corresponent. En el cas que es tracti d’un registre gestionat pel DACC, no caldrà aportar cap certificació d’inscripció. Si aquesta documentació està disponible al Registre d’Entitats Jurídiques o al Registre de Cooperatives o al Registre de Societats Agràries de Transformació (SAT), el DACC ho verificarà d’ofici.

c) Certificat de l’acord de l’òrgan competent segons els estatuts de l’entitat per sol·licitar l’ajut i acceptar els compromisos corresponents.

d) Documentació acreditativa de la representació amb la qual s’actua, si no s’ha inscrit en un registre públic o en el Registre electrònic general de la representació. En cas que la representació estigui inscrita als esmentats registres, no cal aportar aquesta documentació perquè l’òrgan instructor ho comprova d’ofici.

Quan la signatura electrònica acrediti que la persona signant (representant) té poders suficients per actuar en nom de la persona representada no caldrà aportar aquesta documentació. Si el representant de la persona jurídica pot presentar la sol·licitud, també pot assumir els compromisos. La sol·licitud de la subvenció comporta l’assumpció dels compromisos.

4. En el cas d’entitats públiques:

a) Projecte tècnic elaborat d’acord amb la normativa vigent.

b) Acord del Ple municipal o de l’òrgan competent que aprovi realitzar l’actuació i acollir-se a la convocatòria d’ajut Leader.

c) Acreditació de la presentació dels comptes de l’entitat a la Sindicatura de Comptes.

d) Documentació actualitzada de la titularitat del lloc on es realitza la inversió:

 • Nota simple del Registre de la Propietat, o bé
 • Còpia del contracte de lloguer, liquidat, o bé
 • Còpia del contracte de cessió d’ús, liquidat, o bé
 • Certificació de l’entitat sol·licitant de la lliure disponibilitat dels terrenys necessaris per fer les obres o inversions objecte d’ajut, o bé
 • Inscripció al Llibre de béns immobles de l’ajuntament corresponent.

e) Certificat de compatibilitat urbanística del lloc on es fa la inversió.

Requisits

Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts les persones que compleixin els següents requisits en el moment de presentar la sol·licitud:

a) Fer inversions elegibles en l’àmbit territorial Leader d’un mínim de 12.000,00 euros, sense IVA, per als sol·licitants privats, i d’un mínim de 40.000,00 euros, sense IVA, en el cas dels públics.

b) Dur a terme projectes adreçats a alguna de les finalitats de l’apartat 1 de les bases reguladores dels ajuts, que siguin aprovats per la Secretaria d’Agenda Rural a proposta dels GAL seleccionats.

c) Que els projectes siguin viables econòmicament i tècnicament.

d) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Generalitat de Catalunya.

e) Comprometre’s a dur la comptabilitat del negoci subvencionat d’acord amb la normativa vigent que els sigui aplicable.

f) En el cas de persones jurídiques (amb ànim de lucre o sense), haurà de figurar, en l’objecte social dels seus estatuts, l’activitat per a la qual es demana l’ajut.

g) En el cas de persones jurídiques, l’empresa ha de complir el requisit de ser PIME, d’acord amb la Recomanació 2003/361/CE, de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, petites i mitjanes empreses.

h) Ser propietàries, copropietàries, usufructuàries, concessionàries, llogateres o cessionàries de les instal·lacions on es volen dur a terme les obres o inversions en el moment de presentar la sol·licitud, i mantenir aquesta situació durant el període de compromís de manteniment de l’activitat de l’apartat 9.2. En cas de no ser propietàries o usufructuàries, cal que disposin del consentiment per escrit de les persones propietàries o usufructuàries per dur-les a terme.

i) En cas d’empreses amb 50 o més treballadors, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l’empresa prevista a l’article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

j) En cas d’empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar en els seus centres de treball casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi, d’acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

k) En el cas d’empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

En el cas d’empreses de més de 50 treballadors, disposar, a més, d’un pla d’igualtat entre dones i homes, d’acord amb el que preveu l’article 1 del Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació.

l) En el cas d’associacions i fundacions, tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.

m) En el cas de fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant el protectorat, d’acord amb l’article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat pel la Llei 4/2008, de 24 d’abril.

n) En el cas d’establiments oberts al públic, que compleixin la normativa de política lingüística.

o) En el cas que l’ajut subvencioni activitats que impliquin contacte habitual amb menors, disposar de les certificacions legalment establertes, o haver-les sol·licitat abans de la resolució de concessió, per acreditar que el personal de l’empresa o entitat que sol·licita l’ajut no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, i que en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte o activitat subvencionada, es compromet a fer la comprovació oportuna pel que fa al cas.

p) Per a subvencions d’un import superior a 30.000 euros, quan els sol·licitants siguin únicament subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, no podran obtenir la condició de beneficiàries les empreses que incompleixin els terminis de pagament previstos en l’esmentada llei.

q) No incórrer en cap causa que impedeixi obtenir la condició de persona beneficiària de les que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, ni en cap supòsit de l’article 99 del Decret legislatiu 3/2002.

r) Pel que fa a la inhabilitació per rebre subvencions, si es produeix durant la vigència dels compromisos dels ajuts, aquests ajuts passaran a considerar-se nuls a tots als efectes des d’aquell mateix moment i amb la pèrdua corresponent al dret de percebre contraprestacions que encara no s’hagin fet efectives.

Quan es rep resposta de l’Administració?

El termini màxim per emetre la resolució i publicar-la al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat), tal com s’estableix a la convocatòria d’aquests ajuts, és de sis mesos a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de falta de resolució expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

Quina resposta es rep?

La concessió de subvencions es fa per resolució de la persona titular de la Direcció General de Desenvolupament Rural.

La proposta de resolució de concessió de les subvencions es notifica a les persones interessades mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

Es pot presentar un recurs?

La resolució no exhaureix la via administrativa. Es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller o consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, sense perjudici que se’n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu, el recurs d’alçada davant el conseller o la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural es pot interposar en qualsevol moment a comptar a partir de la data en què s’exhaureixi el termini per emetre resolució i notificar-la.

Si voleu fer alguna consulta us podem atendre a les oficines de la Seu d’Urgell i de Puigcerdà presencialment, per telèfon o per correu electrònic:

Alt Urgell: Plaça de les MongesEdifici de les Monges, 3a plantaTel. 973 35 57 98 · cauc@cauc.cat25700 La Seu d’Urgell

Cerdanya: Plaça del Rec, 5Tel. 972 88 48 84 · cauc@cauc.cat17520 Puigcerdà