Alt Urgell 973 35 31 12 - 973 35 57 98 / Cerdanya 972 88 48 84 cauc@cauc.cat

Des del Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya es llança una oferta de treball per la selecció de personal laboral temporal mitjançant un concurs per un lloc de treball de tècnic/a d’estratègia de desenvolupament local.

Les condicions del lloc de treball seran:

  • Suport tècnic per a l’elaboració de l’estratègia de desenvolupament local i el seu procés participatiu (DLP 2023-2027)
  • Contracte laboral temporal fins el 15/11/2022. No està prevista la pròrroga del contracte. S’establirà un període de prova inicial d’1 mes.
  • Finançament : UE-Aquest contracte està cofinançat pel Fons europeu agrícola de desenvolupament rural (FEADER), d’acord amb el que preveu el PDR de Catalunya de 2014-2022.
  • Lloc de treball: La Seu d’Urgell
  • Jornada laboral: 100% de jornada. Horari de dilluns a divendres, matí. Puntualment, la feina pot requerir haver de treballar alguna tarda i algun cap de setmana.
  • Retribució inicial: 1.920,28 € bruts mensuals.
  • Sistema de selecció: Concurs amb publicació de la convocatòria al BOP, DOGC i e-tauler.

Els requisits per poder-se presentar a la oferta laboral són:

a) Ser ciutadà/ana d’un país de la Unió Europea o d’un altre país amb permís de treball vigent.
b) Haver complert 18 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació.
c) Estar en possessió de la titulació de llicenciatura,diplomatura o grau universitari següents: dret, administració i direcció empreses, ciències econòmiques, ciències polítiques, comunicació, periodisme, màrqueting o equivalents dins l’àmbit de les ciències socials i jurídiques. També s’acceptaran aquelles candidatures de qualsevol grau que a més a més tinguin un  mestratge o postgrau en gestió pública o en gestió empresarial. En el cas que el títol sigui expedit per un centre no espanyol, s’haurà d’acreditar la corresponent homologació.
d) No patir cap malaltia ni estar afectat/ada per cap limitació física que impedeixi el normal desenvolupament de les funcions pròpies del lloc.
e) No haver estat inhabilitat/ada per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques ni haver estat separat/ada, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública.
f) Acreditar el coneixement de la llengua catalana mitjançant el certificat del nivell C1 de la Junta Permanent de Català o algun dels certificats o títols equivalents esmentats a l’annex del Decret 14/1994, de 8 de febrer (DOGC 1859 d’11.2.94) de la Generalitat de Catalunya.
En el cas que alguna de les persones concursants no compti amb el certificat o títol esmentats, el tribunal de valoració del concurs avaluarà aquests coneixements mitjançant una prova específica. En aquest cas, el tribunal estarà assessorat per personal amb títol escaient per avaluar el coneixement de llengua catalana.
g) Acreditar coneixement de llengua castellana. Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de tenir coneixements de llengua castellana del nivell C2. Aquest coneixement s’acredita mitjançant la superació de la prova o l’exercici establert a aquest efecte o la presentació d’un dels documents que s’indiquen a continuació:
– Certificat d’haver cursat l’educació primària i la secundària a l’Estat espanyol.
– Diploma d’espanyol com a llengua estrangera (nivell C2 o equivalent), que estableix el Reial Decret 1137/2002, de 31 d’octubre, modificat per Reial decret 264/2008, de 22 de febrer.
També estan exemptes de realitzar l’exercici de coneixements de llengua castellana les persones aspirants nacionals de països en què la llengua castellana sigui llengua oficial o que hagin cursat en llengua castellana els estudis conduents a obtenir la titulació exigida com a requisit d’accés.
h) Estar en possessió del carnet de conduir B,atès que el seu lloc de treball implicarà desplaçaments dins de l’Alt Urgell i la Cerdanya.
i) Acreditar coneixements informàtics de nivell 1 de l’ACTIC (bàsic). En el cas que no es disposi del certificat esmentat es farà una prova d’avaluació d’aquests coneixements.

Les persones interessades han de presentar una instància genèrica a la seu electrònica del Consorci, acompanyada d’un currículum vitae, informe de vida laboral, la sol·licitud per a prendre part en el concurs, còpia dels documents que acreditin el compliments dels requisits i aquells mèrits que s’al·leguin per a prendre part del concurs. Aquesta documentació es pot enviar fins el dia 14 de juliol del 2022, com a data límit.

Així mateix, es poden consultar les bases en aquest enllaç o rebre més informació trucant al 973 35 57 98 o 972 88 48 84 o enviant un correu a cauc@cauc.cat.